Algemene Voorwaarden

Artikel 1.         Definities

 • Opdrachtnemer: Methode Leer mij begrijpen. Hierna verder te noemen Miša en Petra.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de opleiding volgt.

Artikel 2.         Inschrijving

Inschrijving voor de door Miša en Petra verzorgde opleidingen geschiedt door het versturen van een digitaal inschrijfformulier en/of per e-mail naar info@leermijbegrijpen.nl.

Artikel 3.         Bevestiging

Miša en Petra zullen de inschrijving schriftelijk bevestigen.

Artikel 4.         Betaling / prijswijzigingen

4.1   Miša en Petra zullen vooraf aan de opleiding een factuur verzenden na inschrijving als bedoeld in artikel 2.

4.2   Miša en Petra kunnen in verband met prijsindexering jaarlijks prijswijzigingen vaststellen.

4.3   De in lid bedoelde factuur is gebaseerd op de prijs geldend voor het jaar waarin de opleiding van start gaat, niet op de prijs genoemd in eerder toegestuurde brochures of anderszins verstrekte informatie.

4.4   De deelnemer wordt geacht in het in lid 2 bedoelde geval akkoord te gaan met de actuele prijs.

4.5   Betaling van de door Miša en Petra / deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.

4.6   Indien betaling binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum 1% rente per maand verschuldigd alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten te stellen op 15% van het factuurbedrag.

4.7   In gevallen waarin de deelnemer een factuuradres opgeeft dat afwijkt van zijn privé adres blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.

Artikel 5.         Annulering door deelnemer

5.1   De deelnemer heeft het recht om binnen 3 dagen na inschrijving, zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

5.2   Annulering door de deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 6 weken voor de geplande eerste opleidingsdag. De deelnemer ontvangt dan een factuur ten bedrage van €25,00 aan administratiekosten. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 6.         Verhindering van de deelnemer

Bij verhindering van een deelnemer om (door Miša en Petra als zodanig te beoordelen) overmachtsredenen bij een deel van de lopende opleiding zullen Miša en Petra op diens verzoek als inspanningsverplichting trachten om de deelnemer inhaalmogelijkheden te geven tijdens reeds geplande opleidingsdagen. Van deze inhaalmogelijkheid kan éénmaal gebruik gemaakt worden.

Artikel 7.         Annulering door opdrachtgever

7.1   Miša en Petra zullen zoveel mogelijk rekening houden met de door de deelnemer aangegeven voorkeurdata, maar behouden zich het recht voor de opleiding bij onvoldoende deelname of bij overmachtsredenen te annuleren tot drie dagen voor de eerste opleidingsdag. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Miša en Petra zullen in dat geval zo spoedig mogelijk andere opleidingsdata aanbieden.

7.2   Indien tot terugbetaling wordt besloten, vindt deze plaats binnen veertien dagen na annulering.

7.3   In het voorkomende geval dat een deelnemer door gedrag of anderszins problemen veroorzaakt dan wel de uitvoering en voortgang van de lessen verstoort, kunnen Miša en Petra besluiten de overeenkomst met de deelnemer eenzijdig te ontbinden. De deelnemer krijgt, voordat tot ontbinding wordt besloten, eerst nog een kans tot verbetering. Hij/zij wordt daartoe voor een gesprek uitgenodigd om de problematiek te bespreken en afspraken te maken. Blijkt de deelnemer onvoldoende verbetering te tonen, dan wordt alsnog tot ontbinding overgegaan. De deelnemer wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld. In ernstige gevallen en bij wangedrag kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd.

7.4   In geval van ontbinding op basis van probleemgedrag is er geen recht op restitutie van het opleidingsgeld.     

Artikel 8.         Aansprakelijkheid

Miša en Petra zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de opleiding, de annulering door Miša en Petra en/of door andere personen die door of vanwege Miša en Petra te werk zijn gesteld of van wier diensten door Miša en Petra gebruik is gemaakt.

Artikel 9.         Intellectueel eigendom

9.1   Het lesmateriaal dat ter ondersteuning van de lessen wordt uitgereikt, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het auteursrecht op het lesmateriaal, de gebarenafbeeldingen en de overige, bij de opleiding verstrekte materialen, berust bij Miša en Petra. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Miša en Petra mogen geen gegevens uit en /of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte opleidingsmateriaal worden vermenigvuldigd, aan derden doorgegeven en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook. Hetzelfde geldt voor de gemaakte aantekeningen over de inhoud van de les; deze zijn slechts voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze verspreid worden, behalve wanneer de docent hier schriftelijk toestemming voor het verleend.

9.2   Alle publiciteit over de methode Leer mij begrijpen dient door Miša en Petra te worden goedgekeurd alvorens te worden gepubliceerd.

9.3   De URL’s van de website(s) van Miša en Petra, “Leer mij begrijpen” en alle aanverwante logo’s van onze producten en services die op onze website(s) worden beschreven, vallen onder het auteursrecht van Miša en Petra. Alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts vallen onder het auteursrecht van Miša en Petra. Het is niet toegestaan deze zaken te kopiëren, te imiteren, aan te passen, te wijzigen, te modificeren of te gebruiken zonder voorafgaan de schriftelijke toestemming van de Miša en Petra. HTML-logo’s die Miša en Petra beschikbaar stellen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door gecertificeerde docenten Baby- en kindgebaren worden gebruikt, maar alleen om via uw website bekend te maken dat u een gecertificeerd docent bent. Deze toestemming kunnen Miša en Petra op elk gewenst moment naar eigen inzicht beperken of intrekken. HTML’-logo’s mogen op geen enkele wijze aangepast, gewijzigd of gemodificeerd worden, of worden gebruikt op een voor de methode Leer mij begrijpen geringschattende wijze en op geen enkele wijze worden weergegeven die sponsoring of goedkeuring van de methode Leer mij begrijpen zou kunnen impliceren. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Leer mij begrijpen website en de inhoud daarop zijn het exclusieve eigendom van Miša en Petra.

Artikel 10.       Kennisoverdracht

Alle informatie over de methode Leer mij begrijpen is intellectueel eigendom van Miša en Petra. Het is gecertificeerde docenten toegestaan om kennismakingsworkshops en basiscursussen te geven. Het is niet toegestaan om enige vorm van kennisoverdracht te laten plaatsvinden omtrent de methode Leer mij begrijpen zonder uitdrukkelijke toestemming van Miša en Petra. Het geven van opleidingen omtrent de methode Leer mij begrijpen is uitsluitend voorbehouden aan Miša en Petra.

Artikel 11.       Vervanging trainer

Miša en Petra behouden te allen tijde de vrijheid trainers, door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door andere trainers.

Artikel 12.       Geldigheid certificaat

12.1 De deelnemer kan tijdens de laatste opleidingsdag aantonen (ter beoordeling van Miša en Petra) dat hij of zij de gevraagde competenties, behorend bij ‘docent Baby- en kindgebaren’ beheerst.

12.2 Na de laatste opleidingsdag zal het certificaat van vakbekwaamheid worden verstrekt.

12.3     Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar. Wanneer de certificaathouder kan aantonen dat hij of zij voldoet aan de certificaateisen dan zal een nieuw certificaat voor een periode van een jaar worden verstrekt. Om aan de certificaateisen te voldoen zal de certificaathouder eenmaal per jaar een intervisiebijeenkomst bijwonen en aan kunnen tonen dat hij of zij zichzelf blijft ontwikkelen ten behoeve van zijn vakbekwaamheid (dit ter beoordeling van Miša en Petra).

Artikel 13.       Lidmaatschap

Elke docent heeft de mogelijkheid om jaarlijks een lidmaatschap te nemen op de methode Leer mij begrijpen. De docent krijgt daarmee beschikking over de themapresentaties en de daarbij behorende hand-outs en lesbrieven.

 • Het lidmaatschap per jaar bedraagt €85,00, excl. BTW.
 • Opzeggingen moeten 1 maand vooraf aan het moment van het nieuwe lidmaatschap schriftelijk worden voldaan.
 • De directie besluit elk jaar over de hoogte van de contributie voor het volgende jaar.
 • Het lidmaatschap kan alleen worden aangegaan als je de docentenopleiding met goed gevolg hebt afgerond.
 • Het lidmaatschap kan jaarlijks verlengd worden wanneer voldaan is aan de certificaateisen.
 • Je kunt alleen lid worden als je akkoord gaat met artikel 9 en artikel 10 uit de algemene voorwaarden van de docentenopleiding.
 • Ieder lid is verplicht om jaarlijks tenminste één intervisie bijeenkomst te volgen.
 • Ieder lid is verplicht om jaarlijks aan te tonen dat hij of zij zichzelf blijft ontwikkelen ten behoeve van zijn vakbekwaamheid.
 • Ieder lid heeft toegang tot de docentenomgeving en het aangeboden materiaal.

Artikel 14.       Administratieve handelingen

Vragen van deelnemers omtrent administratieve handelingen of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 7 dagen beantwoord. Mocht de behandeling langere tijd vergen, dan krijgt de deelnemer hiervan binnen 7 dagen bericht met de aanduiding binnen welke termijn de deelnemer het antwoord kan verwachten.

Artikel 15.       Vertrouwelijkheid

De deelnemer dient alles wat in de opleidingen wordt ingebracht door mededeelnemers, trainers en docenten, zowel vragen als voorbeelden, als vertrouwelijke informatie te beschouwen en niet naar buiten te brengen. Alleen op deze manier kan een open uitwisseling gegarandeerd worden waarbij de privacy van mededeelnemers en docenten volledig wordt gerespecteerd.

Artikel 16.       Klachtenprocedure

Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van twee jaar.